• UŽ DNES

   prinášame budúcnosť
   •  

    o.z. Akadémia mentálnych algoritmov (OZAMA) 

     
    Združenie pôsobí v oblasti Výchova a vzdelávanie, Veda, výskum a inovácie. 
    Cieľom združenia je prispieť k rozvoju slovenského vzdelávacieho priestoru formou podpory vzdelávacieho systému zvyšovaním kvality výchovy a vzdelávania ako aj cenovej dostupnosti kvalitných vzdelávacích programov.
    Hlavným produktom združenia je vzdelávací program NUMERIKA, ktorý je zameraný na vytváranie pozitívneho vzťahu k matematike u detí vo veku 4 až 15 rokov ako aj rozvoj kognitívnych schopností a zručnosti učiť sa učiť.
     

    Cieľom združenia je vytvárať aktivity v oblastiach:

    • združovať členov v súlade s cieľmi združenia,

    • realizovať tréningové aktivity vrátane rozvoja moderných a alternatívnych spôsobov vzdelávania,

    • organizovať vzdelávacie aktivity, projekty, tréningy, školenia, semináre, konferencie, pracovné skupiny, poradenstvo, konzultácie v súlade s cieľmi a činnosťou združenia,

    • implementovať poznatky z vedy, výskumu a vývoja do praxe.

     

    Ciele združenia sú napĺňané najmä týmito formami:

    • realizácia informačných, vzdelávacích, kultúrno-spoločenských kurzov, podujatí, seminárov a konferencií, 
    • rozširovanie kultúrneho, spoločenského a vzdelanostného rozhľadu obyvateľstva, podpora plnohodnotného životného štýlu,
    • vytváranie podmienok pre šírenie osvety v oblasti intelektuálneho a osobnostného rozvoja,
    • vytváranie podmienok v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu,
    • spolupráca so štátnymi i neštátnymi inštitúciami v SR i  v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

     

     

     

    Tím OZAMA

    Ing. Michal Mikulaško,
    Zakladateľ a štatutár združenia,
    Autor projektu Numerika 

     

    Mgr. Katarína Balogová 
    Hlavný metodik programu, člen akademickej rady
    Demko Michal
    Hlavný edukátor programu, člen akademickej rady

     

    Mgr. art. Pavol Červeniak – Umelecký a grafický editor 
    Ing. Alexandra Strýková – Administratívny pracovník 
    Bc. František Psotka – Aplikačný vývojár 


    a tím trénerov pôsobiacich na jednotlivých školách